Algemene voorwaarden

ALGEMENE STANDHOUDER- EN EXPOSANTENVOORWAARDEN (AUTOMOTIVE)

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene standhouder– en exposantenvoorwaarden (automotive) (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) hebben onderstaande termen de navolgende betekenis:
 • Aanbieding(en): vrijblijvend schriftelijk aanbod, waaronder begrepen opties en offertes, van Libéma aan Exposant.
 • Evenement: een binnen een Libéma-accommodatie georganiseerde beurs, evenement, etc. en/of een door een Libéma entiteit georganiseerde beurs, evenement, etc.
 • Exposant: een deelnemer aan een Evenement welke ten behoeve van deelname aan het Evenement facilitaire zaken en/of diensten inhuurt van Libéma.
 • Gebrek(en): een aan Libéma toe te rekenen mankement of defect aan de verhuurde zaak, dat reeds voor de levering door Libéma aan Exposant aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering aan Exposant ligt, waardoor de verhuurde zaak niet het huurgenot kan verschaffen dat Exposant bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
 • Libéma: Libéma Exploitatie B.V., dan wel de aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschap welke de betreffende accommodatie exploiteert die voor bepaalde korte tijd aan een derde wordt verhuurd ten behoeve van de organisatie van een Evenement en/of Libéma Exploitatie B.V. dan wel de aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschap welke entiteit het betreffende Evenement organiseert.
 • Overeenkomst(en): de tussen Libéma en de Exposant tot stand gekomen overeenkomst(en), ongeacht de vorm, met betrekking tot de deelname van Exposant aan het Evenement en de inhuur van facilitaire zaken en/of het afnemen van diensten door Exposant ten behoeve van het Evenement.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van en zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en op (de) Overeenkomst(en) en andere afspraken tussen Exposant en Libéma.
 2. Algemene voorwaarden van Exposant zijn niet van toepassing op Aanbiedingen, de Overeenkomst en andere afspraken tussen Exposant en Libéma.
 3. Van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst wordt uitsluitend schriftelijk afgeweken. Handmatige aanpassingen dienen te zijn voorzien van een paraaf van zowel Exposant als Libéma.
 4. Indien er, ongeacht de reden, verschil bestaat tussen het bepaalde in deze versie van de Algemene Voorwaarden en de Engelse vertaling van de Algemene Voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden.
 5. Libéma heeft het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook gedurende een in de Aanbieding gestelde termijn voor aanvaarding. Indien een Aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat de vrijblijvende Aanbieding na het verstrijken van die termijn komt te vervallen.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot

stand indien en nadat Libéma een inschrijving en/of order van Exposant middels een (elektronische) orderbevestiging heeft bevestigd, dan wel indien en zodra een inschrijf- en/of orderbevestiging aan Exposant is overhandigd, dan wel doordat Libéma na ontvangst van een inschrijving en/of order van Exposant aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

 1. De inhoud en de omvang van de verplichtingen en afspraken tussen Exposant en Libéma worden bepaald door de inschrijf- en/of orderbevestiging die (samen) (een gedeelte van) de Overeenkomst vormen en de Algemene Voorwaarden tezamen.
 2. Libéma heeft het recht een inschrijving en/of order zonder opgave van redenen te weigeren zonder tot enige (schade)vergoeding jegens Exposant gehouden te zijn.

Artikel 5: Looptijd Overeenkomst

 1. De Overeenkomst vangt aan en eindigt op de data en tijdstippen zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Libéma in acht worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Libéma niet. De opgegeven leveringstermijnen van Libéma zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Annulering van de Overeenkomst, herroeping en wijzigingen van orders

 1. Libéma heeft het recht om de

Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (te annuleren) wegens een naar zijn oordeel gewichtige reden. In deze situatie zal Libéma de reeds van Exposant ontvangen betalingen uit hoofde van de Overeenkomst restitueren, tenzij de reden van opzegging gelegen is in een handelen en/of nalaten van Exposant.

 1. Indien Exposant de Overeenkomst tussentijds door opzegging (annulering) beëindigt, is hij, ongeacht de reden van opzegging, een annuleringsvergoeding aan Libéma verschuldigd. De hoogte van de annuleringsvergoeding is afhankelijk van de periode gelegen tussen het moment waarop de opzegging Libéma bereikt en de aanvang van het Evenement. Indien de periode tussen de ontvangst van de opzegging en de aanvang van het Evenement:

– langer is dan twee maanden voor aanvang van het Evenement, is Exposant geen annuleringsvergoeding aan Libéma verschuldigd;

– korter is dan of gelijk is aan twee maanden maar langer is dan één maand voor aanvang van het Evenement, is de annuleringsvergoeding gelijk aan 50% van de door Exposant aan Libéma verschuldigde kosten ten behoeve van het Evenement;

– korter is dan of gelijk is aan één maand voor aanvang van het Evenement, is de annuleringsvergoeding gelijk aan 100% van de door Exposant aan Libéma verschuldigde kosten ten behoeve van het Evenement.

 1. Een order ten behoeve van de inhuur van facilitaire zaken en/of het afnemen van diensten ten behoeve van het Evenement kan enkel wanneer daar door Libéma schriftelijk een termijn voor is gesteld door Exposant worden herroepen (geannuleerd) of gewijzigd. Indien Libéma geen termijn heeft gesteld waarbinnen Exposant de order kan herroepen (annuleren) en/of wijzigen kan Exposant de order niet meer (kosteloos) herroepen (annuleren) en/of wijzigen.
 2. In gevallen zoals genoemd in de tweede volzin van lid 3 van onderhavig artikel kan Libéma een administratieve vergoeding van €25,– (voluit: vijfentwintig Euro en nul Eurocent) per order en/of de door de betreffende leverancier(s) extra in rekening gebrachte kosten in verband met de herroeping (annulering) en/of wijziging van de order aan Exposant doorbelasten.
 3. Exposant is er mee bekend en stemt er mee in dat bij het herroepen en/of wijzigen van aangevraagde diensten (o.a. maar niet beperkt tot diensten voor gebruik heftruck, opslagruimte en afval) en/of bij het onverhoopt geen gebruik maken van de betreffende dienst(en), door Libéma 50% van de kosten voor de door Exposant aangevraagde dienst aan Exposant wordt doorbelast.
 4. Libéma verstrekt aan Exposant een factuur voor de verschuldigde (annulerings)vergoeding.
 5. Exposant heeft als gevolg van het bepaalde in lid 1 van onderhavig artikel geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, opzegging van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 7: Prijzen en betaling

 1. De door Libéma aan Exposant verstrekte prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Indien tariefswijzigingen en/of andere prijsontwikkelingen daar naar het oordeel van Libéma aanleiding toe geven, is Libéma bevoegd om overeengekomen prijzen eenzijdig te verhogen. De aangepaste tarieven worden doorgevoerd in de Overeenkomst en/of verwerkt op de factuur.

bladzijde 1/2 van Algemene standhouder- en exposantenvoorwaarden (automotive) versie: 01-07-2020

 1. De door Libéma gehanteerde prijzen worden, tenzij anders staat vermeld, weergegeven exclusief omzetbelasting.
 2. De door Exposant verschuldigde prijs en omzetbelasting en eventuele andere kosten of toeslagen, worden in of de Overeenkomst en op de factuur vermeld.
 3. De Exposant stemt door zijn inschrijving en/of het plaatsen van zijn order in met betaling na ontvangst van een factuur.
 4. Facturen van Libéma dienen door Exposant binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, door overmaking op het rekeningnummer dat staat vermeld op de betreffende factuur.
 5. In afzonderlijke gevallen kan door Libéma om betaling vooraf worden verzocht.
 6. Exposant heeft niet het recht betalingen aan Libéma op te schorten en/of te verrekenen. Alle (betaal)termijnen voor Exposant zijn fatale termijnen, zodat Exposant van rechtswege in verzuim is door het verstrijken daarvan. Over de termijn dat Exposant in verzuim is, is Exposant een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt.
 7. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Exposant. Deze worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Indien Exposant één of meer van zijn verplichtingen jegens Libéma niet nakomt, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf stillegt of liquideert of op Exposant de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, zijn alle vorderingen van Libéma op Exposant direct opeisbaar en heeft Libéma het recht haar contractuele verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en Libéma is alsdan geen (schade)vergoeding aan Exposant verschuldigd. De hiervoor bedoelde ontbinding laat het recht van Libéma op schadevergoeding onverlet en deze schadevergoeding is in voornoemd geval tenminste gelijk aan het door Exposant aan Libéma verschuldigde bedrag ten behoeve van het Evenement.

Artikel 8: Verplichtingen van Exposant

 1. Exposant zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en Libéma op de hoogte stellen van zulke Gebreken. Indien door Exposant niet anders is gemeld voorafgaand aan het in gebruik nemen van de gehuurde zaken door Exposant worden de zaken geacht in goede staat te zijn afgeleverd.
 2. Exposant is gehouden Libéma onverwijld te informeren over een (vermeend) gebrek aan de gehuurde zaak en tevens gehouden te allen tijde schadebeperkend te handelen.
 3. De door Exposant gehuurde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Libéma niet geheel (of gedeeltelijk) worden onderverhuurd of anderszins in gebruik aan derden worden verstrekt. Exposant is tevens niet gerechtigd om, zonder schriftelijke toestemming van Libéma, de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 4. De volgende leveringen worden door Exposant exclusief afgenomen van Libéma: water(aansluitingen), elektra(aansluitingen).

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Exposant is aansprakelijk voor alle door Libéma geleden of te lijden schade ontstaan aan of in verband met de door Exposant gehuurde zaken of door of in verband met de door Exposant afgenomen diensten ten behoeve van het Evenement en voor alle andere door Libéma geleden of te lijden schade in verband met of door de aanwezigheid van Exposant in de betreffende Libéma-accommodatie en/of door de aanwezigheid van Exposant op het door de betreffende Libéma entiteit georganiseerde Evenement.
 2. Libéma is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die Exposant, of een derde, in verband met het Evenement of in verband met de door Libéma verhuurde zaken en/of bij Libéma afgenomen diensten lijdt, tenzij deze schade een gevolg is van één of meer Gebrek(en) die Libéma bij aanvang van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen.

3. In geval van aansprakelijkheid van Libéma is deze te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en is nimmer hoger
dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Libéma wordt uitgekeerd. Libéma is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving.

4. Exposant verbindt zich (een) adequate verzekering(en) af te sluiten die alle onzekere voorvallen dekt die zich in verband met de deelname van Exposant aan het Evenement kunnen voordoen rekening houdend met de specifieke risico’s gerelateerd aan de deelname van Exposant en waarvan de schade voor rekening en risico van Exposant komt.

Exposant verbindt zich de voor deze verzekering te betalen premies tijdig en volledig te voldoen en verstrekt op eerste verzoek van Libéma een kopie van de verzekeringspolis(sen), de bijbehorende polisvoorwaarden en het bewijs van premiebetaling.

 1. Exposant vrijwaart Libéma voor aanspraken van derden die verband houden met de deelname van Exposant aan het Evenement.
 2. Exposant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van personeel van Exposant en derden die in opdracht van Exposant werkzaamheden in, in verband met of rondom de stand van Exposant verrichten ten behoeve van de deelname van Exposant aan het Evenement.

Artikel 10: Overmacht

 1. Libéma is niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of voortvloeiend uit andere afspraken met Exposant indien hij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd wordt. Libéma is in een dergelijk geval tevens niet tot enige (schade)vergoeding jegens Exposant gehouden.
 2. Onder overmacht aan de kant van Libéma wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de directe invloedssfeer van Libéma ligt en die de normale uitvoering van de verplichtingen verhindert of bemoeilijkt, zoals onder meer: staking, (beperkende of verbiedende) overheidsmaatregelen die het Evenement (op wat voor manier dan ook) raken, de niet (tijdige of volledige) nakoming door derden, etc.

Artikel 11: Conversie

 1. Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van de Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Overeenkomst(en) en overige

afspraken tussen Libéma en Exposant worden beheerst door Nederlands recht.

 1. Tenzij dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd over geschillen tussen partijen te oordelen. Libéma heeft het recht Exposant te dagvaarden voor de rechter die zonder voormelde forumkeuze (mede) bevoegd is.

1.

Exposant dient de gehuurde zaken op de overeengekomen wijze aan Libéma te retourneren, in dezelfde staat als waarin hij de betreffende zaken heeft ontvangen bij aanvang van de Overeenkomst.

bladzijde 2/2 van Algemene standhouder- en exposantenvoorwaarden (automotive) versie: 01-07-2020